Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode 3dfilamenty.sk („Eshop“).

Prevádzkovateľom eshopu je firma 3DeS s.r.o., so sídlom Kostolné 25, 91 613 Kostolné IČO:50 159 950 , zapísaný u Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, číslo živnostenského registra: 320-17437,
email: info@3dfilamenty.sk,
telefón: +421 903 26 11 77 ; +421 917 83 54 36
Prevádzkovateľ je platca DPH.

Definície
Tieto obchodné podmienky používajú nasledujúce pojmy:

Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Kupujúci (podnikateľ) – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.
Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky.
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľská zmluva – každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Tovar – tlačové struny, 3D tlačiarňe a príslušenstvo k 3D tlačiarňam.

Právny poriadok. Obchodné podmienky tvoria súčasť uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim (prevádzkovateľom) a kupujúcim (Vami).

Ak ste spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.

Ak ste podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Nákup v Eshope
Vyberte si Tovar v Eshope. Výber Tovaru potvrďte kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Ak si vyberiete ďalší Tovar, opakujte výber. Vybratý Tovar sa priradí do Vášho košíka. Po kontrole jeho obsahu vyplňte potrebné informácie (adresa, e-mail, spôsob platby a ďalšie) a objednávku odošlite kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“. Takto odoslaná Objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s Obchodnými podmienkami. Zmluva vznikne po odoslaní objednávky a našom prijatí objednávky. Toto prijatie bezodkladne potvrdíme informatívnym e-mailom na Vami zadaný e-mail.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky a následne kúpnej zmluvy, je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávkové formuláre, ktoré budú vyplnené nesprávne alebo neúplne, môže predávajúci považovať za neplatnú objednávku a nebude ich tak považovať za uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom alebo objednávkovom formulári.

Kupujúci má vždy pred vlastným odoslaním objednávky možnosť túto objednávku skontrolovať a prípadne ju upraviť.

Storno objednávky
Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Zároveň je kupujúci oprávnený odstúpiť od už potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení.
Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
kupujúci odošle predávajúcemu mail s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).“ Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum,
kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady,
vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
V prípade splnenia všetkých hore uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo na adresu dodania najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. Ak nebudú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci je oprávnený neakceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a môže odoslať vrátený tovar späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. V prípade vrátenia tovaru predávajúcemu v inom ako v neporušenom stave alebo obale, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a prípadnú vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti v takýchto prípadoch:
chybne uvedený kontakt na kupujúceho a následné nepotvrdenie záväznej objednávky,
neprevzatie tovaru zaslaného poštou alebo kuriérom
dotknutý tovar sa už neponúka, nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jej časová dostupnosť. V takomto prípade je povinný predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe objednávky. Ak kupujúci už zaplatil istú sumu súvisiacu s kúpou tovaru, bude mu táto čiastka do 15 kalendárnych dní vrátená na jeho bankový účet.
kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne, alebo pri osobnom odbere do 5 pracovných dní.

Cena a platobné podmienky
Ceny Tovaru je v Eshope uvádzaná vrátene daní. Konečná cenu Tovaru bude zobrazená pred konečným potvrdením objednávky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny na Eshope. K takejto zmene však nepristúpime po potvrdení Vašej Objednávky z našej strany. Ak by sme konečnú cenu Tovaru upresnili, tak Vás o tom budeme informovať a zmluva bude uzatvorená len v prípade, že s touto cenou Tovaru súhlasíte.
Podľa toho akú možnosť doručenia ste si zvolili, máte možnosť zaplatiť za objednané produkty nasledujúcimi spôsobmi:
Na dobierku – zásielka k vám poputuje obchodným balíkom a zaplatíte ju až pri preberaní. Možnosti platby závisia od zvoleného spôsobu doručenia:

– Kuriér GLS – hotovosť alebo platobná karta (aj bezkontaktne)
– Kuriér slovenskej pošty – iba hotovosť
– Pobočka slovenskej pošty – iba hotovosť
Online bankovým prevodom – pred odoslaním zásielky
Detaily bankového spojenia :
IBAN: SK 61 7500 0000 0040 2284 8617
SWIFT : CEKOSKBX
Č.ÚČTU : 4022848617 / 7500

Dodacie podmienky:
Tovar doručujeme podľa Vašej objednávky. Tovar, expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní po potvrdení Vašej objednávky a informujeme Vás o tom emailom. Tovar bude doručený najneskôr do 30 dní. V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania čiastky na účet predávajúceho.

Reklamácia:
Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí. Bezodkladne po prevzatí Tovar riadne prehliadnite a skontroluje. V prípade, že je prepravný obal Tovaru viditeľne poškodený, odporúčame Vám Tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti nás informovať. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Bez zbytočného odkladu ju odstránime. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Môžeme vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu veci  alebo môžete právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci. Spôsob vybavenia reklamácie určíme ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebudeme od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Potvrdenie o uplatnení reklamácie doručíme spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať telefonicky a  emailom.

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom(info@3dfilamenty.sk) či telefonicky(00421 903 26 11 77); nasledovne tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu: 3DeS s.r.o. ; Kostolné 25 ;91 613 Kostolné

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Ochrana osobných údajov :
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Nato, aby predávajúci mohol
ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje predávajúci poznať niektoré osobné údaje
kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred zneužitím. Ak je kupujúcim
fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu
svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s
adresou bydliska), telefónne číslo a mailovú adresu. Ak je kupujúcim právnická osoba, je
potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno,
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou
sídla), telefónne číslo, mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby
predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje,
že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich
platobný styk a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru
kupujúcemu. Súhlas kupujúceho predávajúcemu na spracovanie osobných údajov je na
dobu neurčitú a je platný už od potvrdenia objednávky. Súhlas so spracovaním osobných
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30
kalendárnych dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

Alternatívne riešenie sporov :
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@3dfilamenty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Pár slov na záver, kde ide najmä o veci, ktoré nevysvetľujeme inde v tomto texte a ktoré slušným ľuďom netreba vysvetľovať vôbec.
Vašu objednávku považujeme za záväznú a tak k nej aj pristupujeme. Preto očakávame, že si aj vy objednávate tovar z vlastnej vôle, vlastným menom, na vlastný účet a so všetkou vážnosťou.
Tak ako väčšina ľudí na svete, aj my sme omylní. Preto si vyhradzujeme právo na opravu alebo nápravu zjavných chýb a omylov v ponuke tovarov a služieb na tejto internetovej stránke, prípadne vzniku škôd na strane predávajúceho, ani kupujúceho.
Ľuďom neomylným, bezchybným, super-čestným a super-pozorným sa za naše slabiny vopred hlboko ospravedlňujeme. Chyby, ktoré urobíte vy, vám my vyčítať nebudeme, práve naopak, pokúsime sa ich spoločne napraviť.
Ak má niekto z návštevníkov tohto webu pocit frustrácie alebo krivdy a rád by ich ventiloval práve tu, radi by sme ho (ju) upozornili, že za týmto účelom dnes nie je problém založiť si vlastnú platformu na vyjadrenie svojich pocitov a názorov. Iste sa im dostane mimoriadnej pozornosti a patričného ohlasu.

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108

 

Ďakujeme všetkým, ktorí to dočítali až do konca 🙂